Adatvédelmi tájákoztató -GDPR

A honlap üzemeltetője Fazekas Mónika egyéni vállalkozó (székhely: 6000 Kecskemét, Katona József tér 18. adószám: 55687018-1-23) a továbbiakban: fazekasmonika.hu

A honlapon található tartalom felhasználási- vagy tulajdonjogával a fazekasmonika.hu rendelkezik, melynek bármiféle jellegű felhasználáshoz a fazekasmonika.hu előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot, és nem változtathatja meg vagy módosíthatja a tartalmat. Tilos a honlap bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása. A honlap tartalmának jogosulatlan felhasználása büntetőjogi, és polgárjogi következményekkel jár.
A honlapon megjelenő információk csak tájékoztatásul szolgálnak, fazekasmonika.hu nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák pontosságáért. Ennek megfelelően fazekasmonika.hu nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

GDPR ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Adatkezelési TÁJÉKOZTATÓ
– hatályos 2020. január 01-től –
1. Bevezetés
Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt az fazekasmonika.hu általi adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókról. Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. Az adatvédelmi tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, illetve egyéb módon is értesítjük Önt, attól függően, hogy mely forrásból áll rendelkezésünkre az Ön adata. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi tájékoztató félkövérrel kiemelt rendelkezéseit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan. Amennyiben az adatkezelés honlapunkon keresztül gyűjtött adatok kapcsán valósul meg, úgy a Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Honlapon. Ha az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot.
Honlapunk: https://fazekasmonika.hu (továbbiakban: „Honlap”)
Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik , tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.
Az adatvédelemmel kapcsolatban az alábbi jogszabályok alkalmazandóak:
 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet;
ismertebb nevén GDPR)
A rendelet szövegét itt olvashatja: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32016R0679&from=EN
 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
Az Infotv. szövegét itt olvashatja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

2. Adatkezelő
A fazekasmonika.hu által végzett adatkezelések kapcsán adatkezelő:
Név: Fazekas Mónika e.v.
E-mail: iroda@fazekasmonika.hu
Telefon: +36-20-369-34-04
Székhely: 6000 Kecskemét, Katona József tér 18.
Adószám: 55687018-1-23
Ahol a tájékoztató a továbbiakban a fazekasmonika.hu megnevezést használja, ott mindig a konkrét adatkezelési művelettel érintett adatkezelő személyét kell érteni.

3. Alapvető információk
3.1. A fazekasmonika.hu általi adatkezelés elsődleges jogalapja a felek között létrejött szerződés (pl. regisztráció) teljesítése, vagy az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az Érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás tényének igazolására vonatkozó adatokat a kuponpress.hu mindaddig megőrzi, amíg azt a hozzájárulás bizonyíthatósága vagy a fazekasmonika.hu más jogos érdeke szükségessé teszi.
3.2. Az Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. A kuponpress.hu a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. A fazekasmonika.hu nem felelős az érintett által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az Érintett által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért. A fazekasmonika.hu nem vállal felelősséget azért sem, ha az Érintett cselekvőképessége vonatkozásában a fazekasmonika.hu-t megtévesztik.
3.3. A hozzájárulás megadása
a) Honlap esetén a Honlap használatával, a Honlapon történő regisztrációval vagy a személyes adatok egyéb módon történő megadásával,
b) minden más esetben az Érintett általi egyéb igazolható módon (papíralapon – pl. szerződéseken, megrendelő lapokon, – írásban, elektronikus levélben, faxon, kép- és/vagy hangfelvétellel stb.) történik.
3.4. Cselekvőképtelen, 14 év alatti kiskorú Érintett esetén csak az Érintett törvényes képviselője adhat meg személyes adatokat az Érintett nevében. Cselekvőképtelen Felhasználó személyes adatainak megadásához a törvényes képviselő nyilatkozatára van szükség. Az aláírt nyilatkozatot személyes átadással, illetve postai úton, e-mail, vagy fax formájában kell eljuttatni a fazekasmonika.hu részére, illetve a nyilatkozat más igazolható módon is megtehető (pl. kép- és/vagy hangfelvétel).
3.5. Korlátozottan cselekvőképes, 16. élet évét még be nem töltött kiskorú személyes adatainak kezeléséhez a kiskorú törvényes képviselőjének – a 3.6.pontban meghatározott módon megtett – hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.
3.6. A 16. élet évét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz, vagy személyes adatai más módon történő megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az ilyen Érintett az adatfelvétel módjától függően megadhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását.
3.7. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni, az Érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.
3.8. A fazekasmonika.hu a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
3.9. A fazekasmonika.hu nem végez profilalkotást.
4. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK
a) Érintettek A fazekasmonika.hu online regisztráló személyek, avagy jogi személyek kapcsolattartói.
Jogi kötelezettség teljesítése a regisztráló adatainak megőrzése és a számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében:
Adatkezelő. (weblapüzemeltetés)
Adatkezelő (informatikai karbantartás, fejlesztés)
Tárhely.eu (szerverszolgáltatás)
Az adatkezelés időtartama és nyilvántartása: 5 év.
Adattovábbítás célja Adminisztratív nyilvántartás vezetése, adózási számviteli kötelezettségek teljesítése.
Adattovábbítás jogalapja Hozzájárulás, illetve szerződés teljesítése
Egyéb információ az adattovábbítással kapcsolatban Az adattovábbítás címzettjének adatkezelésére is jelen tájékoztató az irányadó.
b) ONLINE regisztráció
Érintettek A fazekasmonika.hu honlapján keresztül regisztráló személyek, illetve ezen személyek kapcsolattartói
Adatkezelő: Fazekas Mónika e.v.
Kezelt adatok köre Név, lakcím, adószám, telefonszám, e-mail cím.
Jogi kötelezettség teljesítése a regisztráló adatainak megőrzése, valamint a számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében:
Adatfeldolgozó Adatkezelő (informatikai karbantartás, fejlesztés)
Tárhely.eu (szerverszolgáltatás)
Az adatkezelés időtartama, nyilvántartása: 5 év.
Címzettek: A fent megnevezett adatkezelő.
Adattovábbítás célja Adminisztratív nyilvántartás vezetése – adózási számviteli kötelezettségek teljesítése.
Adattovábbítás jogalapja Hozzájárulás, illetve szerződés teljesítés.
Egyéb információ
az adattovábbítással kapcsolatban az adattovábbítás címzettjének adatkezelésére is jelen tájékoztató irányadó.
c) REGISZTRÁCIÓ A HONLAPON
Érintettek A fazekasmonika.hu Honlapján regisztráló személyek.
Adatkezelő: Fazekas Mónika e.v.
Adatkezelés célja Regisztráció létrehozása, felhasználó azonosítása Kezelt adatok köre Név*, e-mail cím*, jelszó*. Adatkezelés jogalapja Hozzájárulás
Adatfeldolgozó Adatkezelő (informatikai karbantartás, fejlesztés)
Tárhely.eu (szerverszolgáltatás)
Az adatkezelés időtartama A regisztráció törléséig, illetve hozzájárulás visszavonásáig.
Egyéb A *-gal megjelölt adatok megadása szükségesek a regisztrációhoz.
Amennyiben nem adja meg az adatokat, nem tud regisztrálni.
A Honlapon történő böngészés közben gyűjtött adatokkal kapcsolatban lásd a fazekasmonika.hu által alkalmazott “ cookie” adatkezelést.
d) KOMMUNIKÁCIÓ, PANASZKEZELÉS, KAPCSOLATI ŰRLAP
Érintettek A fazekasmonika.hu kapcsolatot felvevő, vagy panaszt tevő személy.
Adatkezelő: Fazekas Mónika e.v.
Adatkezelés célja Érintett általi kapcsolatfelvétel esetén a kapcsolatfelvétel céljától függő adatkezelési cél (pl. olvasói levelek, bejövő e-mailek megválaszolása, panasz érdemi elintézése és tájékoztatás a megtett lépésekről stb.)
Kezelt adatok köre Név, e-mail cím, telefonszám, lakcím (attól függően, hogy az Érintett mely adatokat közli, vagy milyen csatornánk keresztül zajlik a kommunikáció)
Adatkezelés jogalapja Jogos érdek.
Adatfeldolgozó Amennyiben a kapcsolatfelvétel a Honlapon található kapcsolati űrlap kitöltésével valósul meg:
Adatkezelő. (weblapüzemeltetés)
Adatkezelő. (informatikai karbantartás, fejlesztés)
Tárhely.eu (szerverszolgáltatás)
Az adatkezelés időtartama A kommunikáció, illetve panasz jellegétől függően, de minden esetben legalább a panasz elintézését követő 3 évig
Egyéb Jogos érdek megnevezése: ügyfelekkel történő kommunikációban foglaltak utólagos bizonyíthatósága, panaszügyintézés, minőségbiztosítás.
e) SZERKESZTŐI TARTALMAK
Érintettek A fazekasmonika.hu által üzemeltetett honlap tartalmaiban szereplő személyek.
Adatkezelő személye Fazekas Mónika e.v.
Adatkezelés jogalapja Hozzájárulás, regisztrálás a honlapon
Jogos érdek (pl. közszereplő vagy nyilvános rendezvényen való részvétel esetén)
Adatfeldolgozó Fényképkészítéssel megbízott személyek és társaságok
Megbízott újságírók
A honlapon közzétett tartalmak tekintetében: Adatkezelő. (weblapüzemeltetés)
Adatkezelő. (informatikai karbantartás, fejlesztés)
Tárhely.eu (szerverszolgáltatás)
Egyéb Jogos érdek megnevezése: sajtószabadság, véleménynyilvánítás szabadsága, nyilvánosság tájékoztatása.
f) IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS, JOGVITÁK, HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK
Érintettek Azon személyek, akikkel szemben fazekasmonika.hu igényt tart, vagy akik a fazekasmonika.hu szemben igényt ényesítenek
Hatósági eljárással érintett ügy kapcsán kezelt személyes adatok Érintettjei. Adatkezelő Az igényérvényesítéssel érintett fazekasmonika.hu
Adatkezelés célja A fazekasmonika.hu követeléseinek érvényesítése, behajtása, a fazekasmonika.hu szembeni igényérvényesítés esetén a fazekasmonika.hu álláspontjának bizonyítása, hatósági megkeresések, felhívások teljesítése.
Kezelt adatok köre Név, lakcím, telefonszám, követeléssel kapcsolatos egyéb információk.
Adatkezelés jogalapja Jogos érdek
Jogi kötelezettség teljesítése
Adatfeldolgozó Adatkezelő
Az adatkezelés időtartama Az igényérvényesítés vagy eljárás jogerős lezárultát követő 8 év
Címzett Szükség szerint jogi képviselő Hatóság
Egyéb Jogos érdek megnevezése: követelésbehajtás, igényérvényesítés, jogvédelem
g) ÜZLETI PARTNEREK KAPCSOLATTARTÓI
Érintettek Üzleti partnerek kapcsolattartói
Adatkezelő: Fazekas Mónika e.v.
Adatkezelés célja A szerződéses kapcsolatok során történő gördülékeny, akadálymentes kommunikáció biztosítása a kapcsolattartók révén, ehhez szükséges, hogy a kapcsolattartók adatait a fazekasmonika.hu ismerje.
Kezelt adatok köre Név, e-mail cím, telefonszám, a kapcsolódó cégnév és esetlegesen beosztás
Adatkezelés jogalapja Jogos érdek
Adatfeldolgozó Adatkezelő
Az adatkezelés időtartama Az alapul szolgáló szerződés hatálya, illetve amennyiben a személyes adat a szerződésben vagy az azzal összefüggésben kiállított számlán szerepel.
Egyéb Jogos érdek megnevezése: Harmadik személyekkel kötött szerződések teljesítése során szükséges kommunikáció biztosítása
h) COOKIE ADATKEZELÉS
Adatkezelési esetkör megjelölése
Adatkezelő a Honlap testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében az Érintettek számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a Honlap, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere az Érintett által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a Honlapon tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a Honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).
A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a Honlap üzemeltetője nem tudja garantálni a Honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és a Honlap teljes körű használatát. A Honlap első használatával a Honlap látogatója elfogadja, hogy számítógépén cookie-k (sütik) kerüljenek elhelyezésre.
Adatkezelés jogalapja és célja:
Az adatkezelés jogalapja 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama:
A honlap megtekintésétől számított 30 nap.5. Adatfeldolgozás
5.1. Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozás az adatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot nem jelent: az adatfeldolgozó az adatkezelő adatkezelési döntéseit hajtja végre.
5.2. A fazekasmonika.hu az egyes adatkezelésekkel összefüggő részletes tájékoztatás kapcsán ismertette az adatfeldolgozók személyét és feladataikat. Tekintettel arra, hogy jelen tájékoztatás nem alkalmas valamennyi adatfeldolgozó megnevezésére, ezért összefoglaló ismertetjük a fazekasmonika.hu által igénybe vett adatfeldolgozók által nyújtott szolgáltatásokat:
a) mérlegképes könyvelés
b) adótanácsadás
c) informatikai támogató jellegű szolgáltatás
d) könyvelési és pénzügyi szolgálatások
g) pályázatírás
h) üzleti tervek írása
5.3. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a fazekasmonika.hu rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az IM rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

6. Adattovábbítás
6.1. Az egyes adatkezelések ismertetésénél a fazekasmonika.hu felsorolta az adattovábbítások címzettjeit, illetve azok kategóriáit.
6.2. A fazekasmonika.hu továbbá jogos érdeke alapján továbbíthatja a személyes adatokat a fazekasmonika.hu hálózat más tagjainak. A továbbítás csak abban az esetben lehetséges, ha az a fenti érdekek érvényesítéséhez feltétlenül szükséges.
6.4. Az Érintett személyes adatainak továbbítása lehetséges olyan harmadik felek részére, akik a fazekasmonika.hu -hoz tartozó üzletrészt vagy a fazekasmonika.hu-hoz tartozó Szolgáltatást – részben vagy egészben – megvásárolnak (adatkezelői jogutódlás). Ilyen esetben a fazekasmonika.hu által az Érintettre vonatkozóan tárolt személyes adatok is átadásra kerülhetnek, a tranzakció által indokolt mértékben. Az ilyen adattovábbításhoz az Érintett előzetes hozzájárulására nincs szükség, a fazekasmonika.hu azonban arról az Érintettet előzetesen tájékoztatja azzal, hogy ha az Érintett az adattovábbítás ellen tiltakozik, adatainak továbbítására nem kerül sor.
6.5. Az Érintett automatizált adatkezelés esetén a hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése alapján – a fazekasmonika.hu számára általa megadottan – kezelt adataira vonatkozóan kérheti, hogy a fazekasmonika.hu, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az IM-en kívüli adatkezelőnek továbbítsa; a címzett adatkezelőnek az adattovábbítás teljesítéséhez szükséges adatait az Érintett közli. A fazekasmonika.hu az ilyen adattovábbítási kérés teljesíthetőségének akadályáról az Érintettet észszerű időn belül értesíti.
6.6. A fazekasmonika.hu jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a fazekasmonika.hu nem tehető felelőssé.

7. Adattovábbítás harmadik országba
7.1. Harmadik országban (értsd. nem EGT tagállamban) székhellyel rendelkező adatkezelő részére a
fazekasmonika.hu nem továbbít személyes adatot.

8. Adatbiztonság
8.1. A fazekasmonika.hu az adatok biztonságáról a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik.
8.2. A fazekasmonika.hu az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
8.3. A fazekasmonika.hu az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a fazekasmonika.hu azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a fazekasmonika.hu-nak. A fazekasmonika.hu ezen követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti.
8.4. A fazekasmonika.hu kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. A fazekasmonika.hu általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor a kuponpress.hu nem vállal felelősséget a címzett által okozott károkért.
8.5. A fazekasmonika.hu valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

9. Érintett jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban
9.1. Az Érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatóság joga.
9.2. A fazekasmonika.hu indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a fazekasmonika.hu – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatás ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.
9.3. A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a fazekasmonika.hu, figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.
9.4. Ha a kérelmet benyújtó Érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.
9.5. Az Érintett kérelmére a fazekasmonika.hu tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, az Érintett jogosult arra, hogy a fazekasmonika.hu által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.
9.6. Kérelemre a fazekasmonika.hu az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.
9.7. Az Érintett kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.
9.8. Az Érintett kérheti, hogy a fazekasmonika.hu a személyes adatokat törölje, ha
a) azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt; b) ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) annak a 9.13. pont szerinti feltételei fennállnak;
d) az adatkezelés jogellenes;
e) azokat a fazekasmonika.hu-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
f) az Érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.
9.9. A fazekasmonika.hu fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,
b) az azt előíró, a fazekasmonika.hu-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
c) jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges.
9.10. Az Érintett kérésére a fazekasmonika.hu korlátozza az adatkezelést, ha
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
b) bár az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,
c) a fazekasmonika.hu-nak már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az Érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
d) az Érintett a 9.13. pont szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
9.11. Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról a fazekasmonika.hu az azt kérő Érintettet előzetesen tájékoztatja.
9.12. A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról a fazekasmonika.hu az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést a fazekasmonika.hu mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha a fazekasmonika.hu nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
9.13. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
b) ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.
A 9.2-9.4. pontok a tiltakozás esetére is irányadók.
9.14. Az adathordozhatóság joga alapján az Érintett egyrészt kérheti, hogy a fazekasmonika.hu-tól, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti a a közvetlen adattovábbítást a fazekasmonika.hu-tól.
9.15. Amennyiben a fazekasmonika.hu az Érintett fentiek szerinti kérelmét nem teljesíti, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja annak okáról.
9.16. Amennyiben az Érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze a fazekasmonika.hu felé a honlapon megadott elérhetőségek egyikén.
9.17. A fazekasmonika.hu értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
9.18. Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek).

10. Az adatvédelmi tájékoztató változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha az Érintett regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.
11. Kapcsolat
11.1. Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, panaszt tenne, vagy a 9. pontban rögzített jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a
+36-20-369-04-34 telefonszámon vagy a következő elérhetőségeken:
Fazekas Mónika e.v.
6000 Kecskemét, Katona József tér 18.
e-mail: iroda@fazekasmonika.hu

12. Hatály
Jelen adatvédelmi tájékoztató 2020. január 01-től alkalmazandó.

Fazekas könyvelőiroda

Fazekas
könyvelőiroda

Elérhetőségek

Hétfő-Péntek
9.00 - 16.00

Hírlevél feliratkozás